Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

A Lake Greens Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1034, Budapest, Bécsi út 68-84.; cégjegyzékszáma: 01-09-381766: „Lake Greens”) A Budapest, XI. kerület, belterület 314/72, :/73, :/74, :/75, :/76, :/77, :/78, :/80, :/81, :/82, :/83, :/84, :/85, :/86, :/88, :/89, :/90, :/91, :/92, :/95, :/96, :/97, :/99, :/100, :/101, :/102, :/103, :/107, :/108, :/110, :/111, :/113, :/114, :/116, :/117, :/119, :/120, :/122, :/123, :/126, :/127, :/129, :/130, :/158, :/159 helyrajzi számú, jelenleg tömbönkénti összevonás alatt álló ingatlanokon („Telkek”) társasházakat épít, melyekben külön albetéten lakóingatlanokat, tárolóegységeket illetve parkolókat, garázsokat („Ingatlanok”) alakít ki („LAKE11 Projekt”), amelyeket eladásra kínál érdeklődők számára („Érdeklődők”). A Lake Greens adott esetben az Érdeklődők számára ajánlatot tesz, akik azt elfogadva belépnek a Lake Greens eladási folyamatába mely során regisztrációs szerződést, adásvételi előszerződést, adásvételi szerződést, illetve ehhez kapcsolódó megállapodásokat kötnek az Ingatlanok tekintetében („Vevők”), illetve ha kérik az érdeklődők, akkor a Lake Greens hírlevelet is küld a LAKE11 Projektről vagy egyéb fejlesztésekről („Feliratkozók”). A Lake Greens a fentiekkel kapcsolatban kezeli az Érdeklődők, Vevők illetve a Feliratkozók (együtt: „Érintettek”) adatait.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Lake Greens tájékoztassa az Érintetteket a fentiekkel összefüggő adatkezeléseinek legfontosabb körülményeiről.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Lake Greens a tevékenysége során az alább meghatározott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőként jár el és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztató tartalmát. A Lake Greens kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Lake Greens bizonyos adatkezelések tekintetében az Atenor Hungary Kft-vel (székhely: 1034, Budapest, Bécsi út 68-84. cégjegyzékszám: 01-09-910029, „Atenor Hungary”) a cégcsoporton belüli munkamegosztás miatt közös adatkezelőként jár el, amit a Lake Greens minden releváns adatkezelés esetében külön feltüntet. A Lake Greens és az Atenor Hungary adatkezelői viszonyukat külön megállapodásban rendezték, mely alapján a Lake Greens felel az Érintettek tájékoztatásáért, az Érintettekkel való kommunikációért, az Érintettek joggyakorlásának elősegítéséért. Ennek köszönhetően, ha az Érintett olyan adatkezelés tekintetében kap tájékoztatást a Lake Greenstől, vagy a Lake Greens teszi lehetővé valamely érintetti jogának gyakorlását, ahol az Atenor Hungary is közös adatkezelő, ott a közös megállapodásuknak megfelelően a Lake Greens járt el, az Atenor Hungary külön nem fogja elvégezni az adott cselekményt.

A Lake Greens elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Lake Greens a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Lake Greens az Érintettek személyes adatait kizárólag Magyarország vagy más EGT-állam területén kezeli (kivéve a marketing adatkezelések és bizonyos közösségi médiához kapcsolódó adatkezelések esetén, lásd 3.3 pont) és a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon és további adatkezelőkön kívüli személyeknek nem továbbítja.

A Lake Greens fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.

A Lake Greens adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi szabályok és információk folyamatosan elérhetők az Ingatlan recepcióján.

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, a info@atenor.eu e-mail címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Lake Greens adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – („GDPR”)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – („Infotv.”);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk.”);

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA, AZ ADOTT ADATKEZELÉS TEKINTETÉBEN ÉRINTETTNEK MINŐSÜLŐ SZEMÉLYEK KÖRE

A Lake Greens törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett személyes adatkezeléseket. Ugyanakkor a LAKE11 Projekt valamint az Ingatlanok eladása és az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység és a Lake Greens ezzel összefüggő kötelezettségei következtében bizonyos személyes adatok kezelése elkerülhetetlen. Felhívjuk a Lake Greens részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. Érdeklődők adatainak kezelése, kapcsolatfelvétel

Érintettek köre: Érdeklődők

Adatkezelő: Lake Greens és Atenor Hungary közös adatkezelők

Az adatkezelés célja: Az Érdeklődők számára a LAKE11 projektben megfelelő lakás, tároló, parkoló keresése, ajánlat adása, kapcsolat felvétele.

Az adatkezelés tartalma: Az Érdeklődő a www.lake11.hu honlapon („Honlap”) keresztül keresi meg a Lake Greens-t mely során megadja alap adatait, az Ingatlanokkal kapcsolatos igényeit, illetve egyéb üzenetet is írhat. Ezt követően az Otthon Centrum Solutions Kft. mint a Lake Greens megbízott adatfeldolgozója felkeresi az Érdeklődőt telefonon, hogy tisztázhassák az Érdeklődő részletes igényeit, és hogy ezt követően a Lake Greens ajánlatot adhasson az Ingatlanok megvétele tekintetében. Az Érdeklődő bizonyos események, illetve az Otthon Centrum Solutions Kft. és partnerirodái helyiségében is jelezheti érdeklődését, ez esetben a folyamat megfelelően módosul. Telefonos egyeztetés esetén az Otthon Centrum Solutions Kft. a Lake Greens nevében és javára a LAKE11 Projekttel kapcsolatos minőségbiztosítási okokból rögzíti a telefonhívást.

Az Atenor Hungary egyes munkatársai ellátnak bizonyos feladatokat a Lake Greens sales tevékenységével kapcsolatban, tartják a kapcsolatot az Otthon Centrum Solutions Kft-vel, operatív döntéseket hoznak, de a Lake Greens határozza meg az adatkezelés stratégiáját.

Az adatkezelés jogalapja: az Érdeklődők regisztrációjának teljesítése, ajánlat adása iránti jogos igényének teljesítése illetve a Lake Greens-nek az Érdeklődők megfelelő kiszolgálásának biztosítása iránti jogos igénye (GDPR 6. cikk (1) f) pont.

A kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, keresett lakás mérete, az ajánlatot kérő által küldött üzenet, éleetkor, a vásárlás célja, keresett ingatlan egység paraméterei (méret, szobaszám stb.), vásárlásra szánt önerő összege, tervezett hitel összege, CSOK vagy egyéb finanszírozási eszköz igénybevétele, rögzített telefonbeszélgetés.

A kezelt adatok forrása: Az Érdeklődő adja meg a regisztrációkor vagy pedig később az adatkezelővel, illetve adatfeldolgozóival való egyeztetés során.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok megadásától számított 2 év.

Az adatkezelés helye: Otthon Centrum Solutions Kft. WEP adatbázisa, Budapest, a honlapot az Isobar Budapest Zrt. üzemelteti, a honlap tárhelyét a Magyar Telekom Nyrt. hostolja budapesti szervereiről.

Hozzáférésre jogosultak: Az Otthon Centrum Solutions Kft. sales munkatársai, értékesítési ügyintézői, a Lake Greens vezetősége, és az Atenor Hungary sales és marketing munkatársai

Adattovábbítás: A közös adatkezelés alapján a Lake Greens és az Atenor Hungary is hozzáfér a személyes adatokhoz.

Adatfeldolgozó: Otthon Centrum Solutions Kft., aki további adatfeldolgozóként alkalmazza az Isobar Budapest Zrt-t, és a Magyar Telekom Nyrt-t.

3.2. A szerződéskötés, adásvételi folyamat, az Ingatlanok átadása

Érintettek köre: Vevők

Adatkezelő: Lake Greens, Atenor Hungary közös adatkezelők

Az adatkezelés célja: az Ingatlanok eladása, ennek körében az Ingatlanokkal kapcsolatos technikai egyeztetés, fizetési egyeztetés, jogi ügyintézés (ideértve társasházi ügyintézést is), kommunikáció.

Az adatkezelés tartalma: amennyiben az Érdeklődők a 3.1 pont szerinti folyamat eredményeképp Ingatlant kívánnak vásárolni, abban az esetben regisztrációs szerződést kötnek a Lake Greens-szel, amellyel belépnek a szerződéskötési folyamatba, és rögzítik a lent felsorolt személyes adatoknak az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges részét, az Ingatlanok adatait és a várható fizetési feltételeket. Ezt követően LAKE11 Projekt adott társasháza készültségi foka szerint kötnek adásvételi előszerződést, illetve adásvételi szerződést, a készültségi fok szerint történik műszaki egyeztetés, és az ehhez szükséges adatok rögzítésre kerülnek. A Lake Greens illetve az Otthon Centrum Solutions Kft. telefonon illetve emailben egyeztet a Vevőkkel, adott esetben személyes egyeztetésre és adatfelvételre is sor kerülhet az Otthon Centrum Solutions Kft. irodáiban, illetve a Lake Greens a jogi egyeztetésre, szerződéses kommunikációra, bizonyos hibabejelentésre saját szerződéskötő szoftvert használhat, amely online elérhető a Vevők számára. Ebben az esetben a szoftver a Laek Greens saját eszköze, mely budapesti székhelyén tárolja az adatokat, és a Lake Greens vagy megbízottja üzemelteti.

A Lake Greens a Vevők számára biztosítja a jogi ügyintézést bizonyos mértékig, ennek megfelelően a Lake Greens szerződéses partnerének, az Orbán Miklós Ügyvédi Irodának (1036 Budapest, Perc utca 6.) mint önálló adatkezelőnek továbbítja a Vevők személyes adatait, illetve az iroda is hozzáférhet a Lake Greens szerződéskötő szoftveréhez.

Az Atenor Hungary egyes munkatársai ellátnak bizonyos feladatokat a Lake Greens sales tevékenységével kapcsolatban, tartják a kapcsolatot az Otthon Centrum Solutions Kft-vel, operatív döntéseket hoznak, de a Lake Greens határozza meg az adatkezelés stratégiáját.

Az adatkezelés jogalapja: A Vevők és a Lake Greens közötti regisztrációs szerződések, adásvételi előszerződések és adásvételi szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

A kezelt adatok köre: név, születési név, anyja neve, személyi igazolvány száma, személyi száma, adószám, bankszámlaszám, lakóhely, levelezési cím, email cím, ingatlannal kapcsolatos adatok (jelleg, méret, specifikációk, műszaki tartalom, átadás napja, műszaki bejárási és átadási jegyzőkönyvek, birtokbaadási jegyzőkönyvek tartalma, hibák tartalma), ingatlanok ára, fizetőképesség, fizetési határidők, annak tartása vagy elmulasztása, családi állapottal kapcsolatos kérdések, finanszírozás módja, fizetés módja, CSOK igénybevétele, banki és lakástakarék adatok), egyeztetések ideje és tartalma, szerződések tartalma és dátuma.

A kezelt adatok forrása: A Vevők adják meg a regisztrációs szerződés aláírásakor, illetve az eladási folyamat során, valamint az eladási folyamat során keletkeznek személyes adatok a szerződés tárgyalása, módosulása, alakulása során.

Az adatkezelés időtartama: A szerződésekkel kapcsolatos adatokat a Lake Greens 10 évig, a szerződés tartalmával kapcsolatos kommunikációs adatokat a szerződéskötéstől számított 5 évig tárolja.

Az adatkezelés helye: a Lake Greens székhelye, email szervere, a szerződéskötési szoftver esetében a Lake Greens székhelye.

Hozzáférésre jogosultak: a Lake Greens és az Atenor Hungary sales munkatársai.

Adatfeldolgozók: Otthon Centrum Solutions Kft., aki bizonyos egyeztetést és vevőkommunikációt bonyolít le a szerződéskötési folyamat során.

Adattovábbítás: a Vevők adatait a Vevőkkel kötendő szerződések teljesítése érdekében a Lake Greens az Orbán Miklós Ügyvédi Iroda mint önálló adatkezelő számára továbbítja.

3.3 Marketing célú adatkezelés

Érintettek köre: Feliratkozók

Adatkezelő: Lake Greens, Atenor Hungary közös adatkezelők

Az adatkezelés célja: A LAKE11 Projekt valamint az Atenor Hungary egyéb projektjei népszerűsítése, érdeklődők keresése, az Ingatlanok eladásának fellendítése

Az adatkezelés tartalma: A Lake Greens a Feliratkozók számára emailben ajánlatokat, ismertetőket, tájékoztatókat küld a LAKE11 Projektben elérhető Ingatlanokról, akciókról eseményekről, illetve az Atenor Hungary egyéb munkáról, fejlesztési, értékesítési projektjeiről. Ennek keretei között a Feliratkozó tömeges email üzenetet kap, ha ehhez hozzájárult. Az érdeklődő a Honlapon iratkozhat fel a hírlevélre, illetve erre a Lake Greens időszakonként más formában is lehetőséget teremthet. A Lake Greens nem szegmentálja a feliratkozókat érdeklődés szerint, más formában nem keresi meg a Feliratkozókat marketing célból.

A marketing emailek küldésében a Lake Greens-t az Otthon Centrum Solutions Kft. munkatársai segítik, hozzáférnek a személyes adatokhoz, emaileket generálhatnak. A Lake Greens a tömeges emailek küldéséhez a Mailchimp szolgáltatását veszi igénybe, ami magában foglalhatja személyes adatoknak az Amerikai Egyesült államok területére való továbbítását. A Lake Greens megfelelő szerződéses, szervezeti és technikai módszereket alkalmazott annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok EGT-n kívülre való továbbítása során történő védelmét.

Az adatkezelés jogalapja: a Feliratkozó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és a gazdasági reklámtevékenységről szóló XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján)

A kezelt adatok köre: email cím

A kezelt adatok forrása: a Feliratkozó adja meg feliratkozás során.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától számított 6 év

Az adatkezelés helye: Az Otthon Centrum Solutions Kft. WEP adatbázisában Budapesten, az Isobar Budapest Zrt. székhelyén, a Lake Greens és az Atenor Hungary székhelyén, az emaileket a Mailchimp szerverén keresztül küldi ki az adatkezelő, az Amerikai Egyesült Államokban találhatóak (részletesen lásd a lenti linket).

Hozzáférésre jogosultak: a Lake Greens és az Atenor Hungary sales munkatársai és az adatfeldolgozók.

Adatfeldolgozók: Otthon Centrum Solutions Kft., aki további adatfeldolgozóként alkalmazza az Isobar Budapest Zrt-t, és a Magyar Telekom Nyrt-t, valamint a The Rocket Science Group LLC-t.

Adattovábbítás: az Érintett személyes adatainak továbbítására az adatfeldolgozókon és al-adatfeldolgozókon kívül nem kerül sor.

3.4. Egyéb adatkezelések

A Lake Greens a Honlapon cookie-kat használ. A cookie-kkal kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatót a Lake Greens a Honlapon külön teszi közzé.

A Lake Greens a Honapon a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: „Google”) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: „Google Analytics”) és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; a továbbiakban: „Facebook”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatásokat használja.

További információk a Google adatvédelméről itt találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

További információk a Facebook adatvédelméről itt találhatók: http://www.facebook.com/policy.php.

A Google és a Facebook segítségével történő adatkezelés esetén a Lake Greens és az Atenor Hungary közösen döntik el, hogy milyen beállításokat igényelnek a szolgáltatóktól, és az így kinyert adatokat közösen elemzik. A személyes adatokat kizárólag a Google és a Facebook által elérhetővé tett eszközökön tárolják a szolgáltatók által megszabott ideig, onnan másolatot nem készítenek, nem mentik le más helyre, azt nem továbbítják, statisztikai adatokhoz adhatnak hozzáférést az Otthon Centrum Solutions Kft. mint adatfeldolgozó számára, miután azok már nem minősülnek személyes adatnak.

Eseti jelleggel a Lake Greens egyéb személyes adatok kezelését is végezheti. A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik a Lake Greenst, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. A Lake Greens a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelések helye részben a Lake Greens és az Atenor Hungary székhelye, az Otthon Centrum Solutions Kft. WEP rendszere (székhelye), az Isobar Budapest Zrt. székhelye, a Magyar Telekom Nyrt. szerverei, valamint a marketing célú adatkezelés tekintetében kizárólag a tömeges emailküldés esetén a The Rocket Science Group LLC szerverei, melyről itt olvashat többet: https://mailchimp.com/legal/privacy/ . Emellett kizárólag a 3.4 pontban részletezett analitikai szolgáltatások esetében a Google és a Facebook szerverein is kerülnek tárolásra adatok az ott meghatározott mértékben és korlátok szerint.

A Lake Greens a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Lake Greens az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. AZ ADATKEZELŐK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Lake Greens Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1034, Budapest, Bécsi út 68-84.
cégjegyzékszáma: 01-09-381766
e-mail: info@atenor.eu

Atenor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1138 Budapest, Váci út 121-127.
cégjegyzékszáma: 01-09-910029
e-mail: info@atenor.eu

AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatfeldolgozók adatait és elérhetőségeit részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza.

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Tájékoztatójában feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére Lake Greens tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Lake Greens költségtérítést állapít meg.

A Lake Greens a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Lake Greens zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Lake Greens megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Lake Greens a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Lake Greens rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. A Lake Greens a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Lake Greens a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Lake Greens az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem köteles megtéríteni meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Lake Greens biztosítja továbbá az adathordozhatósághoz való jogot, amennyiben annak gyakorlás a GDPR szerint lehetséges.

Amennyiben a Lake Greens adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, forduljon a Lake Greenshez az 5. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon:
+36 1 391 1400
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
A hatóság e-Papíron is fogad panaszokat.

1. sz. melléklet – LAKE11 Projekt Adatkezelési tájékoztató

Adatfeldolgozók

Dentsu Creative Hungary Zrt.
székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
cégjegyzékszám: 01-10-044680

Az Isobar Budapest Zrt. üzemelteti a Honlapot, valamint bizonyos marketing tevékenységekben segíti az Otthon Centrum Solutions Kft-t, így a hírlevelek küldésében.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
cégjegyzékszám: 01-10-041928

A Magyar Telekom Nyrt. jár el a Honlap tárhelyszolgáltatójaként.

The Rocket Science Group LLC
székhely: A675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
elérhetőségek: 29 Earlsfort Terrace Dublin 2 D02 AY28
email: EUrepresentative.Mailchimp@twobirds.com
Key Contact: Vincent Rezzouk-Hammachi

A The Rocket Science Group LLC üzemelteti a Mailchimp emailküldő szolgáltatást, felel annak technikai hátteréért és infrastruktúrájáért.

Lead Generation Kft.

cím: 1036 Budapest Lajos u. 48-66. C épület, 

email: info@nitro.business

honlap: https://www.leadgeneration.hu/

Az értékesítéstámogatási folyamatban a Lead Generation Kft. adatfeldolgozóként jár el.